17979632393577490

Happy birthday lovely ladies. Wendy and Karlie sharing a joke at their birthday celebrations. @karlapiranha @wendyboise #gatejousebirthdays